Vi har fått fortsatt förtroendet av Trafikverket att bygga ut Dalaån-Ledsjö till mittseparerad 2+2-väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Ombyggnad av vägen är ca 3 km väg förbi Skara.

Passagen över Dalaån byggs om till en större bro, där E20 passerar över en ny enskild väg och en passage längs Dalaån för vilt och andra djur. Dalaån grävs om i en ny fåra under bron.

En trafikplats vid Ledsjö byggs ut, med ytterligare en bro över E20 och av- och påfarter. Här byggs också en pendelparkering vid busshållplatsen.

Korsningarna söder om Ledsjö stängs och ersätts av den nya trafikplatsen. Nuvarande vägar leds om eller rivs. Det föreslås även vissa enskilda vägar för bättre tillgänglighet och viltuthopp och mitträcke byggs.

Arbetena påbörjas inom kort och slutbesiktning sker i juni 2023. Ordervärde ca 105 miljoner, som vanligt så väntar 10 dagar innan kontraktet kan tecknas.


Publicerat: 24 mars, 2021
Kontaktperson