Vårt mål er å bli en ledende, bærekraftig aktør innen infrastruktur som kan svare på de nye kravene i samfunnet for redusert energibruk og raskere transport.

Vi jobber forebyggende

Vi overholder lover, forskrifter og kontraktskrav og arbeider kontinuerlig for å overgå kravene som stilles til vår virksomhet. Gjennom å identifisere selskapets miljøaspekter minimerer vi vår miljøpåvirkning. Alle kjøretøy og maskiner vi benytter oppfyller gjeldende krav, og i alle våre prosjekter har vi en beredskap for å mimere konsekvensene av uønskede hendelser.

Våre ansatte har høy kompetanse

Våre ansatte har høy kompetanse, som skaper gode forutsetninger for et forebyggende og utviklende miljøarbeid.

Prosjektspesifikk introduksjon og informasjon knyttet til miljøaspekter ved prosjektet er obligatorisk for alle som deltar i våre prosjekter.

Vi stiller krav til våre samarbeidspartnere og leverandører

Vi tar ansvar for vår miljøpåvirkning i alle ledd og stiller derfor samme høye krav til våre leverandører, underentreprenører og andre samarbeidspartnere.

Vi vil stadig bli bedre

Vi kontrollerer og følger opp vår virksomhet gjennom miljørunder der avvik dokumenteres, utredes og følges opp.

Våre medarbeidere rapporterer avvik, nestenulykker og ulykker. Ved å dele disse erfaringene og stadig søke forbedring i våre arbeidsmetoder og prosesser, sørger vi ikke bare for å nå våre mål, men også for å kontinuerlig heve disse.

Ved å være transparente snur vi våre feil til en ressurs, hvilket fører til at kontinuerlige forbedringer blir en naturlig del av vår virksomhet.

Slik jobber vi med sikkerhet og arbeidsmiljø